Massagepraktijk Til

In balans door het leven

Behandelovereenkomst

op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO):

De therapeut

Naam

Til van Rens

Adres

Antoniusplein 7B

Plaats

5943 AH LOMM

Telefoon

+31 6 1094 1267

e-mail

massagepraktijkTil@gmail.com

website

www.tilvanrens.nl

De cliënt

Naam

 

Adres

 

Plaats

 

Telefoon

 

e-mail

 

geboortedatum

 

spreken het volgende af:

1. Behandeling en informatie
Eerst bespreken we wat de reden is van de aanmelding voor complementaire zorg in de vorm van reflexzonetherapie of massagetherapie. Op basis van de verstrekte gegevens stel ik een behandeling voor en informeer je over de aard en het doel van de behandeling, de mogelijke gevolgen en/of mogelijke alternatieven. Dit alles wordt opgenomen in het behandelplan. Een diagnose stellen is voorbehouden aan artsen. Ik ga ervan uit dat je, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose zelf een arts raadpleegt. Medicatie en/of andere (be)handelingen, die zijn voorgeschreven door je behandelend arts, blijf je gebruiken c.q. volgen. Wijzigingen van inname of dosering van medicatie wordt alleen door de arts voorgeschreven. 

2. Informatie en medewerking
In het behandelplan wordt opgenomen wat de geschatte duur van de behandeling is, al is dat nooit precies te voorspellen. De duur is o.a. afhankelijk van de aard van de klacht, hoelang deze bestaat en de reacties op de behandeling(en).
Mocht het noodzakelijk blijken voor het optimaliseren van het behandelproces dan vraag ik je om mij toestemming te geven om gegevens op te vragen bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners. Deze toestemming wordt schriftelijk vastgelegd. 

3. Dossier
Ik richt een dossier voor je in. Daarin wordt de verslaglegging van de intake, de analyse, de observaties, behandelverslagen en andere stukken opgenomen, voor zover deze van belang zijn voor een goede behandeling. Mijn persoonlijke aantekeningen maken geen deel uit van het dossier.

4. Geheimhouding
Je gegevens worden geheim gehouden. Deze worden niet verstrekt aan anderen, tenzij je daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebt gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

5. Duur
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. Na afsluiting eindigt de overeenkomst automatisch, zo ook ingeval van overlijden. Het staat zowel cliënt als therapeut vrij om de overeenkomst eerder te beëindigen door opzegging. 

6. Richtlijnen
Ik handel conform de door de wettelijke regels, zoals door de wetgever vastgelegd in de Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO).

7. Algemene voorwaarden 
Ik hanteer algemene voorwaarden in mijn praktijk, waarin o.a. ook praktische zaken met betrekking tot de praktijkvoering, zijn opgenomen. Ingeval de inhoud uit deze overeenkomst conflicteert met de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.

8. Toestemming gegevensverwerking
Cliënt verleent toestemming aan de therapeute om zijn/haar hiervoor genoemde cliëntgegevens op te nemen in het (digitale) cliëntdossier.

9. Privacyverklaring
Cliënt verklaart bekend te zijn met de privacyverklaring van Massagepraktijk Til.

Voor akkoord, getekend te Lomm

op __________________________

(getekend door cliënt of de ouder(s) met gezag of wettelijk vertegenwoordiger(s) met gezag van kinderen jonger dan 16 jaar)